3 Kalup

3 Kalup

Elia Alba, T‌he Star (Kalup Linzy), 2015 © Elia Alba