fragm 67

fragm 67

Zlotopolsky House, 9 Gordon St., Tel Aviv. Architekten: d. Karmi & Z. Barack, 1935, Foto: © Yigal Gawze