0004

0004

BTOY, Kleopatra IV. (Liz Taylor), 2009 © 2012 BTOY

BTOY, Kleopatra IV. (Liz Taylor), 2009 © 2012 BTOY